TRANSPORTI VENDOR

Zgjidhjet e besueshme dhe ekonomike të përshtatura ndaj kërkesave tuaja

Kemi mundësi të ju ofrojmë shërbimet e transportit me rimorkio të plotë ose të pjesërishëm të ngarkesave prej cilitdo deri te cilido destinacion në Serbi, me cmime shumë të volitshme, sepse kompania Milshped bashkëpunon me kompanitë e njohura dhe e ka të zhvilluar rrjetin e transportit. Mbledhja e kërkesave të transportit është imperativ i yni në bazë të cilit realizojnë përfitojnë klientët tonë.

Për organizimin dhe kontrollimin e realizimit të transportit shfrytëzojmë teknologjitë më moderne (GPS, Route planning, Menaxher transporti, Track and Trace), kështu që jemi në mundësi që klientëve tonë t’i ofrojmë shërbimin duke respektuar standardet më të larta të realizimit të shërbimeve KPI.

Indikatorët e efikasitetit të transportit të cilët përcillen në mënyrë permanente dhe shërbimet të cilat i ofrojmë:

 • koha e vendosjes së automjetit për ngarkim,
 • koha e nisjes së automjetit në linjën e transportit,
 • koha e transportit,
 • koha e vendosjes së automjetit në vendin e shkarkimit,
 • sigurimi i ngarkesës nga dëmtimi në transport,
 • sigurimi i mallit në transport,
 • monitorimi (GPS, Track and Trace),
 • call qendra,
 • rrjedha kthyese e dokumentacionit transportues,
 • rrjedha kthyese e mallit dhe ambalazhit,
 • raportimi i rregulltë,
 • informacionet për statusin e dërgesës në kohën reale,
 • sigurimi i automjetit në përputhje me kërkesat e posacme të definuara në kuptimin e regjimit të temperaturës, lloji i hapësirës së ngarkuar, kapacitetit, vëllimit etj.