TRANSPORTI AJROR

Zgjidhjet e besueshme dhe ekonomike të përshtatura kërkesave tuaja

Zgjidhjet e besueshme dhe ekonomike të përshtatura kërkesave tuaja

Në kuadër të zgjidhjeve të veta të integruara, Milshped ofron shërbim të plotë dhe të besueshëm të dërgesave tuaja në transportin ajror.

Përmes rrjetit tonë të dendur të agjentëve, jemi prezent në të gjitha aeroportet komerciale në më shumë se 150 shtete të botës. Duke i respektuar të gjitha kërkesat e klientëve tonë në kuptimin e kushteve të dërgimit, kursit, nevojave manipulative dhe cmimeve, personeli ynë i profesionalizuar do të ofrojë shërbimin më kualitativ në transportin ajror.

Qoftë nëse është në pyetje dërgesa emergjente ose dërgesa e rregulltë, në afatin më të shkurtë oganizojmë pranimin, transportin dhe dërgimin e mallit tuaj sipas principit “Derë më derë”. Dërgesat tuaja emergjente mundemi me çmime të volitshme t’i transportojmë ndërmjet cilatdo dy pika në botë, në kohëm sa më të shkurtë. Nga ana tjetër, nëse dërgesat tuaja nuk janë emergjente, ju ofrojmë zgjidhjen e integruar të transportit, me cmime shumë konkuruese dhe kualitetin e shërbimit në nivel të lartë.

Edhe për dërgesat të cilat kërkojnë kujdes të posacëm në manipulim, magazionim dhe transport, ju ofrojmë shërbime përkatëse:

  • Transporti i prodhimive që prishen lehtë – Prodhime të cilët duhet të transportohen në regjimin e kontrlluar të temperaturës në tërë gjatësinë e rrugës. Si shtesë këtij shërbimi, ofrojmë edhe shërbimet e paketimit të dërgesave tuaja;
  • Transporti i materieve të rrezikshme– Personeli jonë I certifikuar dhe mirë i trajnuar me përvojë shumëvjecare në punën me mallrat e rrezikshme do të ju ofrojë shërbimin ”Derë më deërë”, me manipulim të sigurtë, magazionim dhe transport ajror me aeroplan për pasagjerë ose me aeroplan për ngarkesa varësisht nga nevoja;
  • Transporti i dërgesave VAL – Nën masa më të rrepta të sigursië dhe diskrecion të garantuar, do të përkujdesemi që sendet tuja me vlerë të jenë në duar të sigurta në të gjihë segmentet e transportit, pa marrë parasysh madhësinë dhe vlerën e tyre;
  • Transporti i ngarkesave me dimenzione më të mëdha se të zakonshëm – Në afatin më të shkurtë gjejmë zgjidhje transporti për dërgesat tuja me dimenzione jo standard dhe pesha shumë të mëdha;
  • Transporti i dërgesave Express;
  • Shërbimi Charter (organizimi I fluturimeve carter);
  • Courier –on- board.