VAS (SHWRBIMET SHTESW TW LOGJISTIKWS)

Dallimin nw mes tw provajderwve tradicional dhe bashkwkohor logjistik pwrbwn numrin e shwrbimeve shtesw nw ofertwn e tyre.

Pwrvec shwrbimeve themelore logjistike, MILSHPED ju ofron spektwr tw shwrbimeve shtesw logjistike, sic janw:

  • etiketimi/shwnimi i mallit,
  • deklarimi,
  • paketimi,
  • ripaketimi,
  • kopaketimi,
  • klasifikimi

Posedojmw pajisje tw shumwta pwr paketim tw mallit me makinw dhe celofan tw prodhimit.

Tw gjitha aktivitetitet e dhwna janw Sve navedene aktivnosti su realizovane od tima stručnih i iskusnih kadrova uz podršku specijalizovanih IT rešenja u ovom domenu.