PRODHIMET FARMACEUTIKE DHE KOZMETIKA

Prodhimet farmaceutike kanë nevoja karakteristike nga aspekti i kushteve të posacme të transportit, magazionimit, distribuimit dhe rregullores. Milshped  me sukses iu përgjigjet kërkesave të prodhuesve liderë në këtë fushë, me nivel të shquar të kualitetit të shërbimeve dhe kohë adekuate të përgjigjes në pajtim me ndjeshmërinë e natyrës së kësaj industrie.

Jemi të regjistruar për qarkullimin e mjeteve medicinal dhe barërave, kemi kapacitete magazionimi me kushte të përshtatshme të ruajtjes. Ekipi jonë profesionist zbaton procedurat ligjore dhe përkujdeset për mallin e klientëve tanë.

Duke i përmbushur kërkesat ligjore me njohuri operative të arritur në punë me FMCG divizionin, ofrojmë zgjidhje të cilat janë të përshtatura dhe lehtë të pranueshme për klientët tanë. Kjo është shumë me rëndësi në botën bashkëkohore ku përdorimi i IT teknologjisë nënkupton në cdo fushë të veprimit, posacërisht në kushte të ndjeshme të cilat kërkon farmacia.

Dozvola za medicinska sredstva