VLERA E SHTUAR

  • Zvillimi i pavarur i kriterit të ponderimit ndaj nevojave interne të organizimit të procesit
  • Koha e modelimit të zonës së komsionit
  • Rruga e kaluar
  • Shpejtësia e komisionimit
  • Zvogëlimi i numrit të dëmtimeve fizike gjatë dërgimit
  • Krahasimet ditore të zgjidhjeve

Rruga e kaluar: m/ditë 15-20%

Shpejtësia e komisionimit: sek/task 12%