OPTIMIZIMI I TEKNOLOGJISË

  • Zvogëlimi i rrugës së kaluar
  • Rritja e shpejtësisë së komisionimit
  • Rritja e sasisë së komisionimit
  • Zvogëlimi i mallit të dëmtuar

Rruga e kaluar: m/ditë 15-20%

Shpejtësia e komisionimit: sek/task 12%

optimizacija_tehnologije