ÇERTIFIKATAT DHE ANËTARËSIMI

Kompania Milshped është e vetëdijshme për rëndësinë e kërkesave të klientëve dhe palëve tjera të interesuara dhe krahas kësaj qëllimi themelor është plotësimi i kërkesave të tyre.

Me aplikimin e sistemit të menaxhimit dhe praktikave përkatëse, si dhe përmirësimin e tyre, Milshped siguron plotësimin e kërkesave të palëve të interesuara, respektivisht rritjen e vazhdueshme të nivelit të kualitetit të shërbimeve të veta, duke zvogëluar rreziqet e të gjitha aktiviteteve afariste.