SHIFRAT DHE FAKTET

Të dhënat për afarizmin e Podaci o poslovanju Milshped Grupi-t në vitin 2017:

2167
Numri i të punësuarve
167
Të hyrat vjetore (milion eur)
62
Zyrat doganore (numri i lokacioneve)
14518
Numri njësive TEU (importi/eksporti)
Numri i të punësuarve: 2.167
Të hyrat vjetore (milion eur): 167,7
Objektet e magazionimit (m²): 249.410 m2
Flota transportuese (numri automjeteve): 359 automjete
Zyrat doganore (numri lokacioneve): 62
Numri dërgesave në transportin ndërkombëtar rrugor: 49.859 FTL, 27.943 LTL
Numri njësive TEU: 14.518 uvoz/izvoz/tranzit
Numri dërgesave në transportin ajror: 2.084
Numri operacioneve doganore në ditë: 1.290
Numri dërgesave në distribuimin nacional në ditë: 6.158