DISTRIBUMI NACIONALA

Zgjidhjet e besueshme dhe ekonomike të përshtatura kërkesave tuajaa

Fuqia e Milshped si lider në ofrimin e shërbimeve logjistike 3PL në mes tjerash shihet në rrjetin e degëzuar distributiv përmes të cilit gjatë ditës realizohen më shumë se 3.000 dërgesa në tërë territorin e Serbisë duke i respektuar standardet më të larta të distribuimit dhe nivelin më të lartë të kualitetit të shërbimit. Përkushtimi ynë drejt ngritjes permanente të nivelit të kualitetit të shërbimet shihet në futjen e standardeve më të larta, aplikimit të procedurave dhe zgjidhjeve më moderne teknologjike-teknike në fushën e logjistikës:

  • Trajnimi i rregulltë teorik dhe praktik i të gjithë vozitësve (vozitësve të Milshpedit dhe transportuesve të angazhuar),
  • Baza unike e të gjithë automjeteve me karakteristika të definuara teknoeksploatuese,
  • Angazhimi i automjeteve në përputhje me kërkesat e kushteve të posaçme për distribuimin e mallit (regjimi temperaturës , sigurimi i ngarkesës, kompaktibiliteti i llojeve të ndryshme të mallit, …)
  • Interfejsë i zhvilluar me klientët për mundësinë e pranimit elektronik dhe përpunimit urdhëresës për dërgesën,
  • Softwer për administrimin inteligjent të urdhëresës për dërgesën në përputhje me kushtet e kontraktuara (dërgesa 24/48h, …),
  • Softwer për kursin (Route planning) për projektimin e planeve operative ditore dhe krijimin e kursit,
  • Përcjellja me softëer e realizimit të ngarkesës, ngarkimet dhe shkarkimet e mallit, ambalazhi kthyes dhe dokumentacioni transportus,
  • Document management system për menaxhimin e rrjedhës së dokumentacionit transportues,
  • Automjetet e pajisura me pajisjet për GPS dhe Track and Trace,
  • Përcjellja e relizimit të distribuimit në raport me planin e definuar operativ dhe kursin dinamik në rast të shmangies në realizim në raport me planin
  • Call qendra për zgjidhjen e dërgesave të kontestuara në kohën reale në përputhje me procedurat e definuara për klientin e caktuar,
  • Në hartat digjitale janë definuar të gjithë gjeolokacionet (mbi 30.000 vende për dorëzim) me parametrat specifik (lloji i objektit, koha e punës, koha e dorëzimit, mudësia e dërgimit me llojet e caktuara të automjeteve, …)
  • Raportimi për KPI kualitetin dhe kuantitetin e saktësisë së realizimit të dërgesës në nivelin ditor.