Milshpedi e përfundoi ricertifikimin e sistemit HACC dhe mbikëqyrjet e sistemit të menaxhimit ISO 9001, ISO 14001 dhe OHSAS 18001

  • July 13, 2016

Kompania Milshped sh.p.k., në qershor të vitit 2016 me sukses e përfundoi ricertifikimin e sistemit HACCP, të cilin e hartoi organi ndërkombëtar për certifikim, kompania SGS.

Gjithashtu, Milshepdi në qershor e kaloi me sukses mbikëqyrjen e sistemit të menaxhimit me cilësi ndaj kërkesave të standardit ISO 9001:2008, sistemit të menaxhimit me mjedis jetësor sipas kërkesave të standardit ISO 14001:2004 dhe sistemit të menaxhimit me siguri dhe shëndet në punë sipas kërkesave të standardit OHSAS 18001:2007.

Milshpedi me këtë edhe një herë konfirmoi se është duke menaxhuar në pajtim me normat ndërkombëtarisht të njohura bashkë me përparimin e vazhdueshëm të menaxhimit, si edhe aftësinë që shërbimet e veta t’i ofrojë në mënyrë konsekuente.

Njëkohësisht, certifitimet do t’ia mundësojnë Milshpedit që të qëndrojë krah për krahu me kompanitë e huaja si në tregun e Serbisë, ashtu edhe të rajonit.

Certifkimi e radhit Milshpedin në radhën e kompanive të cilat i dallojnë kërkesat e tregut bashkëkohor, me qëllim të që ofrojë shërbim në nivel me cilësi të lartë dhe me menaxhim me përgjegjësi dhe të besueshëm që  është shembull për të tjerët në treg.
Milšped - sertifikati - 12.07.2016