Milshped Slovenia

Milshped Slovenia

Milshped Slovenia është regjistruar në vitin 2012, për ofrimin e të gjitha shërbimeve në fushën e logjistikës në kuadër të Milshped Grupit. Profesionistët me përvojë nga Slovenia me mbështetjen logjistike të sistemit Milshped i sigurojnë nivel të lartë të shërbimeve klientëve dhe partnerëve tjerë afaristë nga të gjithë kontinentet. Milshped Slovenia, ndër të tjera, lehtëson realizimin e punëve të Milshped Grupit, lidhur me shtetet e Unionit evropian. Në afarizmin e Milshed Slovenia aktualisht më së shumti është i përfaqësuar transporti ndërkombëtar rrugor – ngarkimi i plotë, mbingarkimi dhe kumulative, si dhe shërbimet e magazinimit dhe distribuimit. Në disponim është hapësira e mbyllët e magazinimit prej 2000 m2. Flota e automjeteve është e pajisur me mjetet më moderne transportuese të cilat mundësojnë optimumin e shfrytëzimit për FTL dhe LTL.

Milshped Slovenia

Milshped shpk Selia: Kidriçeva rr. 13
Adresa e biznesit: Industrijska cesta 3 SI-1290 Grosuplje, Slovenia
Tel. +386 1 55 55 441
Fax: + 386 1 33 09 942
Email: office.si@milsped.com