Milshped Rusia

Milshped Rusia

Milshped Rusia është hapur më 8.12.2014 kurse në mënyrë operative ka filluar punën më 1.3.2015. Momentalisht në Rusi Milshped ka 5 të punësuar me kohë të plotë dhe kryen këto shërbime logjistike:

Doganimi

  • Importi/eksporti
  • Të gjitha llojet e mallit
  • Mundësia e doganimit të mallit në tërë territorin e RF

Transporti

  • Transporti ndërkombëtar
  • Mundësia e realizimit të transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor nga/deri në Ruso deri te të gjitha destinacionet në botë.
  • Shpërndarja e mallit- transporti vendor në lokal, mbulojmë tërë territorin në RF (rrugore, hekurudhore, ajrore, ujore)
  • Mundësia e angazhimit të të gjitha llojeve të automjeteve, për të gjitha llojet e mallit

Magazionimi

  • Mundësia e magazionimit të të gjitha llojeve të mallit në të gjitha qendrat (qytetet më të mëdha) në territorin e RF.
  • Magazionimi komercial – sigurojmë kushtet e kërkuara nga klientët
  • Magazionimi doganor – sigurojmë kushtet e kërkuara nga klientët

MILSHPED sh.p.k

Selia: 121059 Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 1, строен. 1, 2, этаж 4, комната 402

Adresa e biznesit: 121059 Москва, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 1, строен. 1, 2, этаж 4, комната 402

Tel: 7 (495) 651-23-93
Fax: 7 (495) 651-23-93
E-mail: office.ru@milsped.com