MILSHPED BdheH

Milshped BdheH

Milshped BdheH sh.p.k. është themeluar dhe në mënyrë operative ka filluar punën në vitin 2014. Veprimtaria themelore e kompanisë, si anëtare e Milshped Grupit, është ofrimi i shërbimeve logjistike dhe shërbimeve të integruara, prej të cilave më së shumë janë të përfaqësuara shërbimet e doganimit dhe distribuimit. Partnerëve të vet të tanishëm dhe të ardhshëm i ofron shërbim të besueshëm, qasje profesionale dhe, nga përvoja dhe përgjigja e suksesshme në kërkesat komplekse të klientëve korporativ në nivel regjional, mundësinë e përshtatjes nevojave konkrete në fushën e logjistikës. Si anëtar më i ri i Grupit, kompania është pjesë e rëndësishme e Rrjetit regjional Milshped.

Milshped BH

Milshped BH sh.p.k.

Selia: Adresa e biznesit: Haliloviqi 10, 71000 Sarajevë
tel: +387 33 586 985
Fax: +387 33 452 802
E-mail: office.ba@milsped.com