Kontakt

Grupi Milshped Selia: Bulevar Zorana Đinđića 121, u prostorijana Jubmes banke, 11 070 Novi Beograd, Serbi
Adresa e biznesit: Zona industrial pn, 22 314 Krnjeshevc, Serbi Tel: +381 (0) 11 20 15 100 Fax: +381 (0) 11 20 15 133 E-mail: office@milsped.com

Lloji i pyetësorit:

Informata personale

Emri
Mbiemri
Dëshiroj të më kontaktoni me anë të:
Emaili
Telefoni

Kontakt informatat

Emri i kompanisë
Adresa
Qyteti
Numri postar
Shteti
Mesazhi