Track & Trace

Преку овој сајт може да се следи состојбата и движењето на контејнери во бродскиот и карго во авионскиот сообраќај.

Бродски транспорт

Број на контејнери

Авионски транспорт

Број на товарниот лист