Милшпед Словенија

Милшпед Словенија

Mилшпед Словенија е регистрирана во 2012 година да ги обезбеди сите услуги во областа на логистика во рамките на Милшпед групата. Искусни професионалци од Словенија, со логистичка поддршка на Mилшпед системи обезбедуваат високо ниво на услуги на клиентите и други деловни партнери од сите континенти. Mилшпед Словенија, меѓу другото, олеснува спроведување на активностите на Милшпед групата, во врска со земјите од Европската Унија. Во работењето на Милшпед Словенија во моментот е најзастапен меѓународниот патен сообраќај – целосни товари, дотовар и збирни товар, како и услуги на складирање и дистрибуција. Постои еден затворен простор од 2000 м2 за складирање. Возниот парк е опремен со најсовремени средства за транспорт кои овозможуваат оптимална искористеност на FTL и LTL.

Милшпед Словенија

Милшпед д.о.о Седиште: Кидриќева ул. 13
Деловна адреса: Industrijska cesta 3 SI-1290 Grosuplje, Slovenija
Тел. +386 1 55 55 441
Факс: + 386 1 33 09 942
Email: office.si@milsped.com