Милшпед Меркурио д.о.о

Милшпед Меркурио д.о.о

“Милшпед Меркурио” Белград е заеднички потфат меѓу Mилшпед и Mercurio – најголем автомобилски превозник во Италија. Бизнисот на компанијата се фокусира на имплементација на проектот на логистика за компанијата “Фиат автомобили Србија”.

Milšped Mercurio doo

Седиште: Савски насип 7, 11 070 Нови Београд, Србија
Деловна адреса: Индустриска зона бб, 22314 Крњешевци, Стара Пазова, Србија
Tел: +381 (0) 11 20 15 100
Fакс: +381 (0) 11 20 15 133
E-mail: office@milsped.com