ПОВРАТНА ЛОГИСТИКА

Големо значење посветуваме на повратните текови, така што на нашите клиенти им нудиме:

  • Редовни поврати
  • Вонредни поврати
  • Обработка на поврати
  • Деконсолидација на стоки
  • Консолидација на стоки
  • Повторени испораки на стоки