Милшпед ја заврши ресертификацијата на HACCР систем и надзорот на системи на менаџмент ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

  • July 13, 2016

Компанијата Милшпед д.о.о во Јуни 2016 година успешно ја заврши третата ресертификација на HACCP системот, која ја направи меѓународно сертификационо тело, компанијата SGS.
Исто така, Милшпед во Јуни успешно го поминал надзорот на системи на менаџмент со квалитет според барањата на стандардот ISO 9001:2008, на системи на менаџмент со животната средина според барањата на стандардот ISO 14001:2004 и системи на менаџмент со безбедност и здравје на работа според барањата на стандардот OHSAS 18001:2007.
Милшпед со ова уште еднаш потврди дека стопанисува согласно со меѓународно признатите норми со континуирано подобрување на работата, како и способност своите услуги да ги извршува постојано
Во исто време, сертификатите на Милшпед ќе му овозможат да стане рамо до рамо со странските компанији како на пазарот во Србија, така и во регионот.
Сертификацијата прави да Милшпед биде во групата на компании кои ги препознаваат барањата на современиот пазар, со цел да ја пружи услугата од највисок ниво на квалитет и да со одговорно и сигурно стопанисување претставува пример на другите на пазарот.

Milšped - sertifikati - 12.07.2016