СЕРТИФИКАТИ И ЧЛЕНСТВА

Компанијата Милшпед е свесна за важноста на барањата на клиентите и другите заинтересирани страни и, следствено, главната цел е да се исполнат нивните барања.
Со имплементација на системите за управување и сродните практики, како и нивно унапредување, Милшпед овозможува да се исполнат барањата на заинтересираните страни и постојано го зголемува нивото на квалитет на своите услуги, а во исто време го намалува ризикот на своите деловни активности.