Sertifikati

Trajno opredeljenje Milšped-a je pružanje usluga vrhunskog nivoa kvaliteta uz društveno odgovorno poslovanje. U skladu sa tim Milšped kontinualno radi na unapređenju svog sistema i usklađivanju poslovanja sa međunarodno priznatim standardima. Standardi u svim segmentima poslovanja jedan su od osnovnih elemenata strategije Milšped Grupe.

 1. ISO 9001 – „Sistem menadžmenta kvalitetom“

Naš osnovni cilj je da uvek i svuda pružimo uslugu visokog nivoa kvaliteta.
U skladu sa tim opredeljeni smo na kontinualno unapređenje sistema kvaliteta. Sredinom 2003. godine prvi put uveli smo i potvrdili sistem menadžmenta kvalitetom dobivši međunarodni sertifikat ISO 9001. Svake naredne godine svoje napore uložili smo u kontinualni razvoj postojećeg sistema i poboljšanje svojih usluga. Na ovaj način obezbedili smo najviši nivo poverenja svojih klijenata. 2015. godine uspešno je izvršena četvrta resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom.

2. HACCP – „Bezbednost prehrambenih proizvoda“

2007. godine uvođenje i sertifikacija HACCP sistema predstavlja značajan korak u našem poslovanju
jer smo još jednom potvrdili opredeljenost da poslujemo odgovorno u skladu sa međunarodno priznatim standardima i preporukama. Stalna briga o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda u lancu snadbevanja još jedan je od primarnih ciljeva kompanije. Danas poslovanjem u skladu sa principima HACCP sistema i smernicama dobrih praksi (GWP, GDP, GHP), svojim klijentima garantujemo bezbednost prehrambenih proizvoda prilikom transporta, skladištenja i distribucije.

3. ISO 14001 – „Sistem menadžmenta životnom sredinom“

Još jedan korak u unapređenju društveno odgovornog poslovanja je uvođenje sistema menadžemnta životnom sredinom. Uspostavljen sistem sertifikovan je u julu 2015. prema zahtevima standarda ISO 14001.
Nastojimo da svedemo na minimum i kada god je moguće eliminišemo negativan uticaj našeg poslovanja životnu sredinu.

4. OHSAS 18001 – „Bezbednost i zdravlje na radu“

Bezbednost i zaštita na radu jedan je od ključnih elemenata koji su ugrađeni u poslovanje Milšped-a. Opredeljeni smo na brigu o ljudima gde u potpunosti nastojimo da pružimo dobar primer rada u bezbednom i zdravom radnom okruženju. U skladu sa tim implementirali smo i sertifikovali sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Sertifikacija je izvršena u julu mesecu 2015. godine prema zahtevima međunarodno priznatog standarda OHSAS 18001. U politiku bezbednosti kao osnovni ciljevi ugrađeni su:

• Poslovanje sa nultim nivoom smrtnih slučajeva ili povreda na radu koje imaju za posledicu trajnu invalidnost;
• Poslovanje sa nultim nivoom izgubljenog vremena zbog povrede na radu;

5. TAPA FSR – „Bezbednost skladištenja robe (visoke vrednosti)“

TAPA je međunarodno priznati lider u borbi protiv kriminala u kamionskom prevozu.
Vodeći špediteri priključuju se organizaciji TAPA u cilju sertifikacije njihovih postrojenja, kao i po pitanju skladištenja i čuvanja robe.
Kao jedan od vodećih logističkih sistema početkom 2015. godine implementirali smo TAPA TAPA FSR standard za bezbednost skladištenja robe, posebno robe visoke vrednosti (HVTT) i na ovaj način potvrdili klijentima najviši nivo bezbednosti njihove robe u delu lanca snabdevanja koji se odnosi na skladištenje i čuvanje robe.
Mišped je prva domaća kompanija koja je ispunila zahteve ovog standarda i dobila sertifikat.

6. TAPA TSR – „Bezbednost robe visoke vrednosti u transportu“

U cilju dodatnog unapređenja nivo bezbednosti robe tokom pružanja logističkih usluga, u julu 2018. godine, je implementiran TAPA TSR standard nivo „I“ koji podrazumeva dostizanje najvišeg nivoa bezbednosti kada je transport robe visoke vrednosti u pitanju (HVG). Na ovaj način Milšped je svojim klijentima obezbedio najviši nivo bezbednosti sredstava u lancu snabdevanja koji pokriva svojim logističkim uslugama (skladištenje i transport).

Implementacijom TAPA standarda (TSR i FSR) ispunjeni su uslovi za uspostavljanje i proširivanje saradnje sa najzahtevnijim klijentima kada su bezbednosni uslovi u pitanju. Isti takođe predstavljaju dokaz o spremnosti Kompanije za kontinuirano unapređenje svojih usluga u svim segmentima

7. OPS (AEO) – „Ovlašćeni privredni subjekt“

Uprava Carina je 2015. godine dodelila Milšped-u sertifikat koji potvrđuje status Ovlašćenog Privrednog Subjekta (OPS). OPS status predstavlja međunarodno priznanje pouzdanosti kompanije koji uključuje carinska pojednostavljenja, sigurnost i bezbednost. Rok važnosti OPS sertifikata nije ograničen.
U oktobru 2014. podneli smo Upravi Carine podneo zahtev za dobijanje statusa Ovlašćenog Privrednog Subjekta i nakon sprovođenja detaljnih zakonskih procedura provera dobili smo potvrdu o ispunjenosti svih uslova za dobiajnje statusa. Kao rezultat dobijanja statusa Ovlašćenog privrednog subjekta, Uprava Carina će obavljati manje inspekcije na robu uvezenu ili izvezenu od strane ili posredstvom Milšpeda. Na taj način, Milšped može koristiti olakšice u vezi sa carinskom kontrolom, koje se odnose na sigurnost, bezbednost i pojednostavljenja predviđena carinskim propisima.

Rezultati nastojanja i napora Milšped-a u prethodnom periodu su sledeći:

( 2014 ):

  1. Izgrađeno je skladište za privremeno skladištenje i minimizaciju neopasnog otpada u skladu sa Planom upravljanja otpadom.
  2. Izgrađen je sistem za prečišćavanje otpadnih voda ( sanitarne i zauljane vode ).
  3. Kompanija je generisala i Ovlašćenom Operateru predala na dalji tretman:  164,363 tona neopasnog otpada i 1,675 tona opasnog otpada.

( 2015 ):

  1. Menadžment kompanije je doneo odluku da se nabavka novih kamiona može vršiti samo ukoliko poseduje eko 5 i 6 motore
  2. Uspostavljen je poseban sistem obuke za sve zaposlene, ugovarače i Izvođače radova,

Politika integrisanog sistema menadžmenta

 MILŠPED utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja usluge koja će ispuniti sve iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve ostalih zainteresovanih strana. Preuzmite ceo dokument ovde.