Anketni upitnik

Anketni upitnik o zadovoljstvu korisnika usluga

Očekujemo od Vas da nam date iskrene odgovore, odnosno da nas ispravno ocenite. Zapažanja su u tekstualnom obliku, dok su ocene u rasponu od 1-5. Pojašnjenja za ocene:

1 - veoma nezadovoljan
2 - nezadovoljan
3 - ni zadovoljan, ni nezadovoljan
4 - zadovoljan
5 - veoma zadovoljan

Molimo Vas da označite vrstu/e usluge koju koristite:

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih zapažanja i sugestija za poboljšanje saradnje, molimo Vas da ih navedete:

Dostavljanjem ove prijave dajem pristanak da kompanija moje lične podatke obrađuje samo u svrhu za koju su isti dati, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politikom privatnosti.